วิธีทำ กล่องไฟถ่ายภาพสินค้า ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ตอนที่ 1

วิเคราะห์การเลือกซื้อหุ้นอุตสาหกรรม (INDUSTRY ANALY-SIS) เพื่อดูพื้นฐานและผลประกอบการ อำนาจการผลิต อัตราการส่งออกและส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศ รานะการเงิน ledlamp และการบริหารdiวิเคราะห์การเลือกซื้อหุ้นที่จะลงทุน (COMPANY ANALYSIS)เป็นกลุ่มหุ้นแนตลาดหรือเป็นกลุ่มที่ตลาดนิยม เป็นกลุ่มที่มืการเคลื่อนไหวโดยสมั่าเสมอ และเป็นหุ้นพื้นฐานดี มืผลประกอบการก้าวหน้าและจ่ายเงินปันผลในเกณฑ์ดี รวมทั้งต้องวิเคราะห์ไปถึงระดับผู้บริหารว่ามีความสามารถและเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีผลงานดีในระดับไหนการวิเคราะห์ทางด้านนาคนัก (TECHNICAL ANALYSIS)ศึกษาถึงผลงานในอดีตไม่ว่าจะเป็นราคาการชื้อขาย ความนิยม ความมั่นคงด้านการเงิน การบริหารและการตลาด ศึกษาถึงผลประกอบการและลภาพคล่องของหุ้นที่มีการชื้อขายในตลาด กล่องไฟไลท์บ็อกซ์ เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าหุ้นตัวนั้นจะเป็นหุ้นมีอนาคตและไม่เป็นหุ้นประเภท...รกตลาด !3.    ศึกษานัจจัยพั๋นฐานบองหุ้นก่อนการตัดสินไจลงทุนนักเล่นหุ้นคุ้นหูกับการพูดถึงปัจจัยพื้นฐานของหุ้น ซึ่งหมายถึงว่าก่อนจะตัดสินใจควรได้รู้ถึงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นว่า มีปัจจัยเป็นอย่างไร เป็นหุ้นยอดนิยม หุ้นปัน หุ้นเก็งกำไร หรือหุ้นแช่แข็ง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งพลกระทบกึงหุ้นตัวที่จะซั๋อ พ่น ดูว่าภาวะเศรษฐกิจยองนาติและยองต่างประเทศเป็นอย่างไรบีนัจจัยหลักอื่นไดที่จะนาควาบพันพวนบาสู่หุ้นหรือตลาดหุ้น พ่นการยนราคานาบัน การก่อการร้ายหรือควานไม่สงบอันจะเป็นเหตุไห้เกิดสงคราบ การปรับอัตราดอกเนยภายไนและนอกประเทศ และดูว่าพลิตภัณท์หลักยองหุ้นจะบีสภาพคล่องเป็นที่นัยบยอง lightboxทำเอง   ตลาดภายในและภายนอก ตลอดจนดูอำนาจการส่งออก ศึกษากึงสบรรกภาพการพลิต การบริหารและการเงิน รวบทั้งปิญหาควานบัดแย้งไนด้านแรงงานเบื่อเห็นว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นพั้นฐานที่นักเล่นหุ้นนัยบกจะทำให้ฐานะการเงินยองหุ้นอยู่โนเกณท์ดี สาบารกยยายกิจการและสร้างควานนั้นคงให้กับรุรกิจนั้น ๆ โต้การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในและภายนอกประเทศก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจได้ เคยมืตัวอย่างให้เห็นมากมาย อาทิเช่น การปภิวัติรัฐประหารจ    แทบทุกครั้งทำให้หุ้นตกและเศรษฐกิจถอยหลัง ต้องนับหนึ่งกันใหม่จิ    จิ     ทำให้ต่างประเทศขาดความเชื่อถือและขาดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุน4.    เลือกหุ้นในกลุ่มที่บีควานเจริญเติบโตต่อเนองเมื่อเราจะลงทุนก็ควรเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เห็นว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในความนิยม  ชุดสตูดิโอถ่ายภาพสินค้า ตัวอย่างเช่น กลุ่บอุตสาหกรรมจะต้องดูควานต้องการยองตลาด ดูควาบสาบารกการพลิตและการจำหน่าย ควรนั้อหุ้นที่บีฐานะการเงินนั้นคง และต้องศึกษาถึงความสามารถของบริษัทคู่แข่ง ตังเช่นกลุ่มปูนซิเมนต์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และข้อสำคัญต้องเลือกชื้อหุ้นในกลุ่มที่มืผลงาน มืผลประกอบการและเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักที่จำเป็นต่อตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ถ้าเลือกซี้อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มั่นคง จะทำให้ลดการเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง และทำให้เกิดความมั่นใจไค้ว่า หุ้นนั้นจะเป็นหุ้นที่มีอนาคตนอกจากนี้ต้องดูผลประกอบการ ดูข้อมูลทางต้านการเงิน งบกำไรขาดทุน ภาระหนี้สินโดยการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีกิจการคล้ายหรือเหมือนกัน เพื่อ'ให้ร้ถึงฐานะอัน1    ไฟสตูดิโอdiy แท้จริงของหุ้น วิธีการนี้เรียกว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเมื่อไต้ศึกษาถึงผลการดำเนินงาน ความสามารถการผลิต ลักษณะรูปแบบสินค้าอุปกรณ์การผลิต การวิเคราะห์นี้ จะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพการศึกษาถึงข้อมูลเปรียบเทียบที่สำคัญ คือ ต้องดูผลกำไรที่บริษัทจ่ายให้นั้นเพิ่มขึ้นโดยลมั่าเสมอ หรือมีการขาดทุน การจะดูว่าหุ้นตัวใดให้ผลตอบแทนสูงและอัตราความเสี่ยงตํ่านั้นได้แก่การใช้สูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน ตังนี้กำไรสุทธิต่อหุ้น ( EPS )     กำไรสุทธิ ( EARNING PER SHARE)จำนวนหุ้นสามัญท้าบริษัทโดสานารกจ่าย!งินปินพลได้สูง ก็แสดงว่าบริษัทนั้นนีนเลงาบท้าวหน้า นอกจากนี้ยังต้องดูการจ่ายเงินมันผลต่อหุ้น (DIVIDENDPER-SHARE DPS) บริษัทใดจ่ายเงินมันผลต่อหุ้นดี จะเป็นแรงตัน

 

กล่องไฟถ่ายภาพ

Write a comment

Comments: 0